ข้อกำหนด เงื่อนไข และเกณฑ์การเข้าร่วมงาน

  1. บัตรเข้าร่วมงานจำนวน 1 ใบ / รถ 1 คัน มีผู้โดยสารอยู่ในรถได้สูงสุดเพียง 1 ท่านเท่านั้น
  2. ผู้ร่วมงานทุกท่านจะต้องเช็คอินและแสดงผลการลงทะเบียนให้พนักงานดูก่อนเข้างาน
  3. ผู้ร่วมงานทุกท่านจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
  4. ผู้ร่วมงานทุกท่านต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าในงาน หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่จัดงาน และไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการป่วยเข้าร่วมงาน
  5. ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่ภายในงาน ตามกฎของ สบค.อย่างเคร่งครัด ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทาน
  6. ผู้เข้าร่วมงานห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทานภายในงาน
  7. ประตูเปิดให้รถเข้าได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
  8. เมื่อทุกท่านเข้ามาภายในงานและกรุณาเดินรถตามเส้นทางและขอความร่วมมือในการไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่จอดรถ
  9. ห้ามนำดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาภายในงาน และห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณพื้นที่จัดงาน
  10. ห้ามนำอาวุธ, ของมีคม, สารเสพติด, วัตถุระเบิด และวัตถุไวไฟ ทุกประเภทเข้ามาในบริเวณพื้นที่จัดงาน
***หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศเตือนการตกลงให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ขอแจ้งเตือนให้ทราบว่า ในวันงานจะมีการบันทึกเทปและถ่ายภาพสำหรับเผยแพร่และออกอากาศ งาน THE SCOOTER FESTIVAL ดังนั้นหากท่านไม่ประสงค์ให้ภาพของท่านปรากฏในการบันทึกเทปและการถ่ายภาพในงานดังกล่าว โปรดหลีกเลี่ยงการสัญจรไปมาในบริเวณนี้ ทั้งนี้ เมื่อท่านทราบคำเตือนแล้ว การปรากฏชื่อ ภาพ เสียง VTR คลิปวีดิโอ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการบันทึกเทปและการถ่ายภาพในงานดังกล่าว ให้ถือว่าท่านประสงค์ตกลงให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ งาน THE SCOOTER FESTIVAL โดยเผยแพร่ออกอาการทางช่องทางการสื่อสารที่มีในปัจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมทั้งใช้ในสินค้าและบริการเพื่อใช้ในทางพาณิชย์ได้ทุกประการ